Selvää synergiaa – eettisesti kantavaa päihdekasvatusta

Julkaisun tarkoituksena on auttaa päihdekasvattajaa löytämään oman paikkansa päihdekasvatuksen monialaisessa kentässä ja tukea työn jäsentämistä ja kehittämistä. Kirjan sisältö koostuu eettisesti kantavan tietoperustan pohdinnasta, tutkitusta tiedosta ja käytännön yhteistyön sovelluksista. Julkaisu vahvistaa nuorisoalan ja seurakuntien kasvatustoiminnan, ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen osaamista ja ymmärrystä, jotta ammattilaiset pystyisivät paremmin omassa tehtävässään palvelemaan kuntalaisia ja seurakuntalaisia. Julkaisu on tuotettu yhteistyössä Helsingin NMKY:n ja Kirkkohallituksen kanssa.

Inkinen, Ari; Kokkonen, Jarmo & Ruuska, Virpi (toim.) 2012. Selvää synergiaa  eettisesti kantavaa päihdekasvatusta. Sarja C. Oppimateriaaleja 33. Humanistinen ammattikorkeakoulu.