Preventiimin koulutukset

Preventiimi on järjestänyt erilaisia ammatillisia  täydennyskoulutuksia, joissa on käsitelty nuorisoalan ehkäisevää päihdetyötä eri näkökulmista. Kaikki Preventiimin koulutukset ovat olleet maksuttomia ja valtaosasta on myönnetty osallistujille opintopisteitä. Koulutuksia on järjestetty sekä verkossa että kontaktimuodossa eri puolilla Suomea.

Koulutuksemme ovat soveltuneet kaikille nuorten parissa työskenteleville ja ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneille ammattilaisille. Kaikissa koulutuksissa aiheita on lähestytty työelämän näkökulmasta.

Preventiimi on järjestänyt mm. seuraavia koulutuksia:

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön perusteet (3 op)

Koulutus on sisältänyt ajankohtaista tietoa nuorten päihdeasenteista sekä päihteiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat olleet ehkäisevän päihdetyön tausta, tietoperusta, päihdekasvatuksen sisällöt sekä ehkäisevän päihdetyön laatu ja arviointi. Koulutus on parantanut osallistujien valmiuksia tehdä tavoitteellista ehkäisevää päihdetyötä nuorisoryhmien parissa.

Nuoret, päihteet ja mielen hyvinvointi (2 op)

Suomen Mielenterveysseuran kanssa yhteistyössä järjestetty koulutus on luonut katsauksen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön ja mielen hyvinvoinnin edistämisen yhteisiin näkökulmiin. Koulutuksessa on käsitelty muun muassa alojen tietoperustaa ja käsitteitä sekä nuoruutta hyvinvoinnin ja kohtaamistyön valossa. Lisäksi on tarkasteltu erilaisia näkökulmia voimavarojen ja elämäntoitojen tukemiseen hyödyntäen monipuolisia materiaaleja. Koulutus on tuottanut osallistujille tietoa ja työvälineitä nuorten ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toteuttamiseksi sekä lisännyt ymmärrystä nuorten elämäntaitojen ja sosiaalisen vahvistamisen yhteydestä mielen hyvinvointiin ja päihteiden käytön ehkäisyyn. Koulutus on toteutettu verkkokoulutuksena.

Kaikki osaa! Laatu ehkäisevässä päihdetyössä (3 op)

Kaikki osaa! -koulutus on järjestetty Preventiimin ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteistyönä.  Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat olleet ehkäisevän päihdetyön laatu, vaikuttavuus ja arviointi. Aiheita on käsitelty ajatuksella, että laatu on asia, johon jokaisen on helppo tarttua ja toteuttaa sitä omassa työssään. Koulutuksen aikana on hyödynnetty Ehkäisevän päihdetyön laatutähteä, joka on toimiva työkalu työn suunnittelussa ja arvioinnissa.

Teemakoulutukset

Opintopistekoulutusten lisäksi olemme järjestäneet lyhyempiä, yhden päivän mittaisia teemakoulutuksia. Teemakoulutuksissa on keskitytty johonkin ehkäisevän päihdetyön osa-alueseen tai ne on voitu suunnata myös jollekin tietylle nuorten parissa toimivalle ryhmälle. Teemakoulutuksen sisällöt ovat muodostuneet kentän tarpeiden mukaisesti. Nämä koulutukset on järjestetty aina yhteistyössä jonkun aihetta tuntevan organisaation kanssa.

 

Ajankohtaisia