Julkaisu: Savuton tuki. Tupakkatyön osallistava kehittäminen kohdennetussa nuorisotyössä

Anne Puurosen raportissa tarkastellaan seikkaperäisesti Suomen Syöpäyhdistyksen vuosina 2015-2016 toteuttamaa, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa osallistavan tupakkatyön kehittämishanketta. Hankkeessa kehitettiin osallistavia menetelmiä tupakkatyöhön etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajoilla. Hankkeessa huomattiin, että kohdennetussa nuorisotyössä tupakkatuotteiden käyttämättömyyden myönteinen tunnistaminen ja käytön lopettamisen tukeminen palvelevat nuoren yleisempää sosiaalista vahvistumista.

Raportissa selvitetään työntekijöiden arvioita kohdennetussa nuorisotyössä kohdattavien nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käytöstä sekä suhdetta nuorten tupakkatyöhön etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajoilla. Lisäksi esiin tuodaan myös nuorten tarpeet ja toiveet osallistavan tupakkatyön edistämiseksi.

Raporttiin on myös kuvattu hankeyhteistyössä syntyneiden ehkäisevän päihdetyön mallien kehittämistyötä ja arvioitu mallien hyödynnettävyyttä nuorten, työntekijöiden ja hanketoimijan näkökulmasta. Osallistava tupakkatyö soveltuukin hyvin nuorten työpajojen yhteisölliseen työskentelyyn, tekemällä oppimiseen ja työelämätaitojen vahvistamiseen. Se tarjoaa nuorelle toiminnallisen tavan käsitellä suhdettaan tupakoimattomuuteen ja tupakointiin.

Julkaisu on tarkoitettu kaikille ehkäisevää päihdetyötä nuorisoalalla, toisen asteen oppilaitoksissa ja terveysjärjestöissä tekeville. Se sopii hyvin käytettäväksi myös oppimateriaalina. Preventiimi oli mukana hankkeen ohjausryhmässä sekä kehittämistyössä mukana olleiden kohdennetun nuorisotyön ammattilaisten koulutuksessa.

Puuronen, Anne 2018. Savuton tuki. Tupakkatyön osallistava kehittäminen kohdennetussa nuorisotyössä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 128, Kenttä & Suomen Syöpäyhdistys ry.