Artikkeli: Hyvän kautta! Yhteisöpedagogi ja hyvinvoinnin edistäminen

Preventiimin Elsi Vuohelaisen ja Mari Tapion artikkelissa syvennytään siihen, millaista osaamista ehkäisevä työ ja hyvinvoinnin edistäminen nuorisoalalla, erityisesti ehkäisevä päihdetyö ja mielen hyvinvoinnin edistäminen, vaativat. Millaisista elementeistä osaaminen koostuu?  Nuorten parissa tehtävä ehkäisevä työ on aina kasvatusta, joka vaatii tekijältään kasvattajan roolin ottamista ja tämän identiteetin reflektointia. Yhteisöpedagogeilla on koulutuksensa kautta valmius tehdä laadukasta kasvatustyötä kehittävällä otteella. He voivat viedä ehkäisevän työn ja hyvinvoinnin edistämisen eetosta myös niihin ympäristöihin, joissa kohdataan jo hankalammissa elämäntilanteissa olevia nuoria, kuten lastensuojelulaitoksiin.

Vuohelainen, Elsi & Tapio, Mari 2017. Hyvän kautta! Yhteisöpedagogi ja hyvinvoinnin edistäminen. Teoksessa Tommi Hoikkala ja Johanna Kuivakangas (toim.) Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet. Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 283-294.