Artikkelikokoelma: Nuoret ja alkoholi

Alkoholi- ja huumetutkijainseuran ja Nuorisotutkimusseuran Nuoret ja alkoholi -julkaisu käsittelee nuorten alkoholinkäyttöä neljän teeman kautta: 1)  historia, 2) juomatavat, 3) alkoholinkäytön seuraukset ja 4) alaikäisten nuorten alkoholihankinnat ja alkoholin välittäminen. Julkaisussa ymmärretään nuoret laajasti ja käsitellään myös nuorten aikuisten alkoholinkäyttöä.  Artikkeleissa käytetään sekä kvantitatiivisiä että kvalitatiivisia menetelmiä. Artikkeleissa nuorten juomatapoja hahmotetaan yhtäältä mahdollisina sosiaalisina ja terveydellisinä ongelmina, jotka kaipaavat toimenpiteitä, ja toisaalta myös kiinnostavina käyttäytymistapoina.

Tigerstedt, Cristoffer (toim.) 2007. Nuoret ja alkoholi.