Opinnäytetyö: Tapaustutkimus nuorten huumekokeiluista

Mia Lembergin pro gradu -tutkielmassa (2011) selvitettiin, mitä paimiolaiset nuoret itse kertovat huumeiden ensikokeiluistaan ja miten entiset huumausaineiden käyttäjät ovat selvinneet huumeriippuvuudestaan. Nuorilta kysyttiin myös, millaiseksi he arvioivat ehkäisevän päihdetyön, hyvän päihdevalistuksen ja hyvän puuttumiskeinon. Haastatteluissa kävi ilmi, että nuoret kaipaavat päihdeasioissa tukea erityisesti vanhemmiltaan ja haluavat keskustella aiheesta avoimesti.

Lemberg, Mia 2011. ”…ni sit ne vaa tarjos mulle, ni mä otin siit sit välist”. Tapaustutkimus paimiolaisnuorten huumeiden ensikokeilusta ja kaksi selviytymistarinaa.