Tutkimus: Terve sotilas! Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä.

Anni Ojajärven väitöskirja (2015) on etnografinen tutkimus, jossa tarkastellaan nuorten miesten terveyskäyttäytymistä varusmiespalveluksen aikana. Tutkija asui varuskunnassa varusmiesten kanssa, haastatteli nuoria ja havainnoi armeijan arkea. Havainnointi ja haastattelut paljastavat, että tupakointi voi varusmiehen näkökulmasta näyttäytyä järkevänä valintana ja että armeijatarinoilla on yhteys varusmiesten alkoholin käyttöön. Armeijan käytännöt ohjaavat myös varusmiehen ruokailua, ja sairastamisesta neuvotellaan tupakavereiden kanssa. Tutkimus paljastaa, että terveyskäyttäytyminen on instituution rajaama yhteisöllinen prosessi, jota suljetun laitoksen arki ohjaa. Sotilaskoulutuksen logiikka ja tavoitteet sekä varusmiesyhteisön käytännöt eivät aina tue terveyden edistämisen tavoitteita esimerkiksi päihteidenkäytön osalta.

Ojajärvi, Anni 2015. Terve sotilas! Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 99, 2016, Sarja: Tiede.