Ungas levnadsförhållanden – Enkäten Hälsa i skolan

Institutet för hälsa och välfärd samlar in information om skolungdomars levnadsförhållanden, skolförhållanden, upplevd hälsa, hälsovanor och om elev- och studerandehälsovården genom enkäten Hälsa i skolan . Resultatet av enkäten används i bland annat läroanstalternas och kommunernas arbete för att främja ungas hälsa och välbefinnande.

Enkäten besvaras av eleverna i klass 8 och 9 i grundskolorna och av 1:a och 2:a årets studerande i gymnasierna och vid yrkesläroanstalterna. Cirka 200 000 ungdomar deltar i enkäten vartannat år. Jämförlig information har samlats in i grundskolorna sedan 1996, i gymnasierna sedan 1999 och vid yrkesläroanstalterna sedan 2008.

Resultaten är tillgängliga främst på finska.