Työpajassa simuloitiin sosiaalipedagogista päihdekasvatusta

Valtakunnallisilla sosiaalipedagogiikan päivillä Turussa 21.-22.4. oltiin teemallisesti eriarvoistuvan yhteiskunnan ja ehkäisevän työn äärellä. Päivillä ehkäisevän työn teemoihin päästiin käsiksi niin luentojen kuin tutkimukseen ja käytännön toimintaan kytkeytyvien työpajojenkin kautta. Preventiimin työpajassa parikymmentä nuoriso- ja sosiaalialan opiskelijaa ja ammattilaista perehtyi yhdessä sosiaalipedagogiseen päihdekasvatukseen.

padlet, sosiaalipedagoginen päihdekasvatus -työpaja 2016– Aluksi kukin sai pohtia, mitä sosiaalipedagoginen päihdekasvatus voisi olla, tällä kertaa yhteiselle Padlet-alustalle ajatuksia kooten, Humakin lehtori Tiina Heimo, toinen pajan vetäjistä, kertoo.

Lyhyessä teoria-alustuksessa käsiteltiin sitä, millaisia elementtejä sosiaalipedagoginen päihdekasvatus voisi sisältää – millä tavoin kasvattaja toimii, kun hän toimii sosiaalipedagogisesti suhteessa nuoriin? Miten päihdekasvatusta voisi toteuttaa sosiokulttuurisen innostamisen vaiheiden ja periaatteiden mukaan, nuoria mahdollisimman paljon osallistaen ja heidän toimijuuttaan tukien?

 

Mitä jos ei tuotaisikaan heti faktoja pöytään vaan kysyttäisiin ensin nuorilta?

Orientoitumisen jälkeen päästiin itse asiaan: kahdessa ryhmässä tuotettiin simulaationa hahmotelma päihdekasvatusprosessista sosiokulttuuriseen innostamiseen pohjaten. Ryhmät valitsivat ensin todellisen tai kuvitellun kohderyhmän ja päihteisiin liittyvän teeman, joka tätä nuorten ryhmää kiinnostaa, ärsyttää, hämmentää tai houkuttaa. Tämän valitun tapauksen kautta ja apukysymyksiä hyödyntäen ryhmät tuottivat ideoita siitä, miten ammattilainen voisi tukea nuoria työstämään teemaa monipuolisesti, kriittisesti ja nuorten omaa osallisuutta ja ääntä painottaen.

– Sosiaalipedagogisesti suuntautunut päihdekasvatus ei välttämättä jää vain nuorten omaksi keskinäiseksi oppimiseksi ja näkökulmien laajentamiseksi ammattilaisen ohjaamana, vaan innostamiseen kuuluu myös osallistujien näkemysten tuominen laajemman yhteisön tai yhteiskunnan tietoisuuteen, Mari Tapio muistuttaa.

 

Nuoret mukaan julkiseen päihdekeskusteluun omalla tavallaan

Työpajan ryhmissä ideoitiin muun muassa nuorten ajatusten esiin tuomista taidekollaasien, videoiden, näyttelyn, eri medioiden ja vertaisvalistusmateriaalien tuottamisen kautta. Esimerkiksi näillä tavoilla nuoret voisivat osallistua julkiseen päihdekeskusteluun heille luontevalla tavalla. Oikeassa tilanteessa nuorten kanssa prosessin kulun ja tuotoksen ”tyypin” olisivat toki määrittäneet paljolti nuoret itse, simulaatiossa jouduttiin tässä kohtaa oikaisemaan ja tuottamaan ajatukset aikuisvetoisesti.

tuotokset, sosiaalipedagoginen päihdekasvatus -työpaja 2016Työpajan vetäjät painottivat lopuksi, että sosiaalipedagogista lähestymistapaa voi omassa työssä tuoda myös pienempinä paloina mukaan arkiseen nuorten kohtaamiseen. Aina kyseessä ei tarvitse olla pitempi innostamisprosessi. Päihteisiin liittyvä monipuolinen keskustelu ja yhteinen teeman tutkiminen eri suunnista, syyllistämättä ja dialogisesti, nuoria kuullen, voivat olla osa kenen tahansa nuorten parissa toimivan ammattilaisen perusarkea.

 

Lisää vinkkejä osallistavaan päihdekasvatukseen löytyy Preventiimiblogista, Päihdekasvatus, uusi päivitetty versio?.

 

teksti ja kuvat: Mari Tapio

etusivun kuva: flickr.com, John, CC BY-NC-ND