Artikkeli: Näkyväksi tulevia nuoria. Etsivän nuorisotyön Akku-ryhmätoiminta mielen hyvinvoinnin tukena ja ehkäisevän päihdetyön toimintamallina

Leena Kautto-Koukan ja Marjo Kolehmaisen katsausartikkeli tarkastelee Jyväskylän kaupungin Nuorisopalveluiden etsivän nuorisotyön Akku-ryhmää sosiaalipedagogisesta näkökulmasta. Akun avoin ja toiminnallinen ryhmätoiminta on kohdennettu 15–29-vuotiaille nuorille. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on edistää sellaisten nuorten yhteiskunnallista osallisuutta, joiden opiskelu- ja työelämätavoitteet ovat mutkistuneet tai joille nämä tavoitteet eivät ole vielä mahdollisia tai ajankohtaisia. Etsivä nuorisotyö on usein yksilökeskeistä, mikä tekeekin Akun toiminnasta poikkeuksellista.

Akku-toiminnan tavoitteena on tukea nuorta selviytymään arjessaan, auttaa nuorta tulevaisuuden suunnittelussa sekä ohjata palveluihin. Akku-ryhmä on yhteisö, joka tarjoaa psykososiaalista tukea sekä luo yhteenkuuluvuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteita. Se myös vahvistaa sosiaalisia valmiuksia olemalla kasvualusta vuorovaikutussuhteiden luomiselle. Toiminta tuo positiivisia kokemuksia arkeen ja lisää siten mielen hyvinvointia, edistää päihteettömyyttä sekä vahvistaa päihde- ja mielenterveysongelmilta suojaavia tekijöitä.

Akku-ryhmässä on useita sosiaalipedagogisia toimintaperiaatteita ja sosiaalipedagogiikan voi todeta olevan toimintaa ohjaava viitekehys. Toiminnassa on sovellettu useita ydinkäsitteitä kuten dialogi, pedagoginen suhde, yhteisö, osallisuus, toiminnallisuus ja innostaminen. Akku-toiminnan toteuttamismalli ja jäsentymättömät käytänteet tavoitteiden seuraamisen osalta vaativat kuitenkin vielä kehittämistä. Vastaavan toiminnan järjestämiselle on etsivässä nuorisotyössä tarvetta.

 

Kolehmainen, Marjo ja Kautto-Koukka, Leena 2017. Näkyväksi tulevia nuoria. Etsivän nuorisotyön Akku- ryhmätoiminta mielen hyvinvoinnin tukena ja ehkäisevän päihdetyön toimintamallina. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2017, 87-99.