Tutkimus nuorten kokemusasiantuntijoiden motiiveista tehdä päihdekasvatustyötä

Petra Pohjosen (nyk. Karinen) pro gradu -tutkielmassa kartoitettiin päihdetaustaisten nuorten aikuisten motiiveja tehdä päihdekasvatustyötä kokemusasiantuntijana. Tutkimus kartoitti osallistujien motiiveja on kartoitettu kahdessa eri vaiheessa. Tutkimuksessa ilmeni, että vapaaehtoisten kokemusasiantuntijoiden motiivit toimintaan mukaan tulemiselle liittyvät lähinnä haluun auttaa, jakaa omaa kokemusta ja kerätä itselle arvokasta uutta kokemusta mahdollista omaa työ- tai opiskelu-uraa ajatellen. Toiminnassa pitempään mukana olleelle vapaaehtoistyö muuttuu henkilökohtaisemmaksi.

Pohjonen, Petra 2015. Tätä mun kuuluu tehdä – Päihdetaustaisten nuorten aikuisten motiiveja tehdä kokemustietoon pohjautuvaa päihdekasvatusta. Yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.