Research: A health game as an intervention to support tobacco-related health literacy among early adolescents

Heidi Parisod’s dissertation in nursing science discovered that early adolescents were more interested in health guidance material about smoking prevention when it was constructed in a form of a mobile game instead of a web site. The mobile game had an effect on the conceptions and attitudes concerning cigarettes. The results of the research suggest that early adolescents need support in interpreting mixed health messages. Health games should be considered as one guidance tool for example in the work of a school nurse.

Heidi Parisodin hoitotieteen väitöstutkimuksessa todettiin, että varhaisnuoret olivat kiinnostuneempia tupakoinnin ennaltaehkäisyyn tarkoitetusta terveysohjausmateriaalista, kun se oli mobiilipelin muodossa internet-sivuston sijaan. Tutkimuksessa havaittiin, että mobiilipeli myös vaikutti savukkeisiin liittyviin mielikuviin ja asenteisiin. Tutkimustulosten mukaan varhaisnuoret tarvitsevat tukea ristiriitaisten terveysviestien tulkintaan ja tämä on hyvä huomiota myös tupakkapoliittisissa linjauksissa.

Parisod kehitti ja tutki Fume-mobiiliterveyspeliä varhaisnuorten tupakkaan liittyvää terveydenlukutaitoa edistävänä ohjausmenetelmänä. Kehittelyvaiheessa nuoret toivat esiin, ettei pelin ei tule vain pelotella tupakoinnin haitoilla, vaan myös korostaa tupakoimattoman elämän hyviä puolia. Tutkimustulokset ohjaavat harkitsemaan terveyspeliä yhtenä ohjausmateriaalivaihtoehtona esimerkiksi kouluterveydenhoitajan työssä.

Parisod, Heidi 2018. A health game as an intervention to support tobacco-related health literacy among early adolescents. Väitöskirja/Dissertation. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica – Odontologica.